Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

1.Algemene voorwaarden
1.Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, inclusief deze:
2.onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere huurder die met PR-Productions een huurover­eenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erfgenamen;
3.door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde goederen gaat ondergetekende met deze voorwaarde akkoord.
4. verhuurde/goederen blijven ten allen tijden eigendom van PR-Productions mits schriftelijk anders overeengekomen.
5. borgsom wordt indien van toepassing volledig geretourneerd nadat alle gehuurde goederen onbeschadigd retour zijn ontvangen.
 
2.Levering en terugbezorging
1.Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij PR-Productions op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
2.Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van PR-Productions, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verant­woordelijkheid van de wederpartij, ook terzake is de wederpartij derhalve tegenover PR-Productions aansprakelijk.
3.De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.
 
3.Annulering
Annuleren van apparatuur dient zo tijdig mogelijk te geschieden. PR-Productions berekent 25 % van de huurprijs bij an­nulering 3-7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 50% van de huurprijs bij annulering 1-3 dagen voor het ingaan van het van het overeengekomen huurtijdstip. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen huurtijdstip wordt de volle huurprijs in rekening gebracht.
 
4.Verzekering
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. PR-Productions heeft het verhuurde niet verzekerd. Huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde goederen tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde goederen wordt op verzoek van huurder aan deze door PR-Productions meegedeeld.
 
5.Verplichtingen wederpartij
De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruik­en en in het bijzonder om:
1.de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen;
2.geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
3. PR-Productions, haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) ten alle tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen;
4.aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en PR-Productions terzake vrij te waren;
5.onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van PR-Productions te doen geschieden.
 
6.Meldingsverplichting
1.Wederpartij dient PR-Productions onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goed­eren van PR-Productions of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van PR-Productions dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.
2.In de hierboven in 14.1. genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.
 
7.Schade en gebreken
1.Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan PR-Productions te melden. Zonder toestemming van PR-Productions mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
2.Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal PR-Productions slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
3.Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens PR-Productions, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.
 
8.Aansprakelijkheid
1.Voor schade die aan wederpartij of aan derden direkt of indirekt ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is PR-Productions niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van de aanwezigheid van een konstruktiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal terzake PR-Productions voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
2. De wederpartij is ten allertijde verantwoordelijk voor het toezicht op het juist gebruiken van gehuurde comminucatie materialen. PR-Productions is niet verantwoordelijk voor het niet aanwezig zijn van eventueel geldende vergunningen en/of certificaten.
Van microfoon tot compleet festival. Bij ons bent u aan het juiste adres.

 

* = prijzen zijn inclusief btw Powered by CCV Shop software webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.